Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2020. június 28-tól.
A fotofestmeny.hu webáruház adatvédelmi tájékoztatója:

1. Üzemeltető

A Webáruházat a Z-Media Studio Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). A felhasználási és általános szerződési feltételek a fotofestmeny.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) működő webáruházra érvényesek.

2. Az Üzemeltető adatai és elérhetőségei

Cégnév: Z-Media -Studio Kft.
Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Telefonszám: +36 70 701 1663
Email-cím: info@z-mediastudio.hu
Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 6., fszt. 7.
Telephely: 1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Cégjegyzékszám: 01-09-941250
Képviseli: Décsei Zoltán
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés éve: 2010
Adószám: 22736316-2-42
Bankszámlaszám: K&H Bank, 10405004-50526777-50861003
Szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltatás: Shopify
Tárhelyszolgáltató: Shopify Inc.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +1 888 746 7439
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@shopify.com
Tárhelyszolgáltató honlapja: http://www.shopify.com

3. Milyen típusú személyes adatokat gyűjt és kezel az Üzemeltető?

Az Üzemeltető a következő személyes adatokat gyűjtheti a weboldala felhasználóitól: név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, szállítási cím, valamint cég esetén: cégnév, adószám, cég székhely (számlázási cím). Az Üzemeltető által gyűjtött valamennyi személyes adat az érdekelt féltől származik.

4. Milyen célból történik a személyes adatok gyűjtése, kezelése?

Az érdekelt fél személyes adatainak kezelése a következő célból történik, értelemszerűen:
- Regisztráció kezelése és fejlesztése a weboldalon. A regisztráció magába foglalja a felhasználói navigációs profilok létrehozását a weboldalon.
- Az online vásárlás kezelése és fejlesztése. Az ügyfél személyes adatai a rendelése feldolgozásához és kézbesítéséhez kerülnek felhasználásra, valamint arra, hogy e-mailben és/vagy SMS-ben tájékoztassuk rendelésének állapotáról.
- Az értékesítést hitelesítő dokumentumok kezelése és kiadása: digitális nyugta, értékesítési számla.

5. Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

A webáruház csak annyi ideig őrzi meg a személyes adatokat, ami ésszerűen szükséges, figyelembe véve a felmerülő kérdések megválaszolását vagy problémák megoldását, a fejlesztések végrehajtását, a szolgáltatások aktiválását és az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelést. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat ésszerű ideig megőrizhetjük még az után is, hogy az érdekelt fél abbahagyja a webáruház használatát.

6. Mi jogosítja fel az Üzemeltetőt az adatok kezelésére?

A webáruház jogalapja a személyes adatok feldolgozásához a következő:

a.) Szerződés teljesítése. Az érdekelt fél összegyűjtött személyes adatai kezelésének jogalapja az adásvételi szerződés teljesítése. Ennek megfelelően az érdekelt fél köteles megadni az annak végrehajtásához szükséges adatokat. Amennyiben nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, az eladás nem válik lehetségessé.

b.) Jogi kötelezettségek
Az értékesítési számla kezelése és kibocsátása a webáruház jogi kötelezettsége ügyfeleivel felé.

c.) Hozzájárulás
Az alábbi célok tekintetében az érdekelt fél személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap az adott fél hozzájárulása, amennyiben megadja azt:
- Regisztráció kezelése a weboldalon
- Az értékesítést hitelesítő dokumentumok, például értékesítési számla kezelése és kiadása.
Az ilyen hozzájárulásnak az érdekelt fél által való visszavonása nem lesz hatással a közötte és az Üzemeltető között létrejött értékesítési szerződés teljesítésére.

d.) Jogos érdek
Az alábbi célok tekintetében az érdekelt fél személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap az Üzemeltető jogos érdeke. Ilyen jogos érdeknek tekinthetők az alábbiak:
- A webáruház (weboldal) biztonságának fenntartása;
- A vásárlói és felhasználói igények felmérése az elégedettség javítása érdekében.

7. Adatok továbbítása, harmadik fél adatfeldolgozók

Az érdekelt fél személyes adatai az alábbi címzetteknek adhatók át/feléjük továbbíthatók:
- Közigazgatási szervek és szervezetek, amennyiben az adóügyi, munkaügyi, szociális biztonsági vagy egyéb vonatkozó jogszabályok előírják.
- Adatfeldolgozásért felelős vállalatok, mint például az Üzemeltetőnek szolgáltatásokat nyújtó beszállító cégek, (futárszolgálat, fuvarozó cég, bankkártyás és egyéb online fizetést feldolgozó harmadik fél pénzügyi szolgáltató).
Az Üzemeltető semmilyen esetben nem értékesít adatokat harmadik feleknek.

8. Hogyan védi az Üzemeltető a személyes adatokat?

A weboldal fejlett információbiztonsági technikákat használ, mint például a tűzfalak, beléptetési eljárások, melynek célja, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és garantálják az adatok titkosságát. E célok elérése érdekében a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a hozzáférési ellenőrzések megfelelő hitelesítésének céljából adatokhoz fér hozzá.
Továbbá a webáruházon (weboldalon) keresztül végrehajtott tranzakciók biztonságos fizetési rendszereken keresztül valósulnak meg. A bizalmas fizetési adatok közvetlenül és titkosított formában (SSL) továbbítódnak a pénzügyi szolgáltatókhoz.

9. Mik az ön jogai a személyes adatokra vonatkozóan?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az Üzemeltető e-mail címén keresztül gyakorolhatja:

a.) Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy az Üzemeltető feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet az Üzemeltető rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

b.) A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy az Üzemeltető helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek. A weboldalon regisztrált minden felhasználó közvetlenül módosíthatja, kiegészítheti és törölheti ezeket az adatokat a személyes felhasználói fiók felületen.

c.) Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

d.) Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

e.) A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

f.) Kifogáshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai az Üzemeltető nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezik. Ebben az esetben az Üzemeltető leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását, védelmét.

g.) Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és az Üzemeltető közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha az az Üzemeltetőre alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

h.) Reklamáció benyújtásához való jog

Az érintettnek jogában áll, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon. A per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék a https://birosag.hu/birosag-kereso kereshető meg.

Az érintettnek jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárását kezdeményezze. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg

Az érintettnek minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt az Üzemeltetőhöz forduljon és véleményét, tanácsát kérje, illetve, hogy az Üzemeltető adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Z-Media Studio Kft.
Budapest, 2020. június 28.